فوق برنامه کاربرگ
پایه ششم

علوم
آموزش علوم پایه ششم - درس سیزدهم (سالم بمانیم - بخش دوم)
علوم
آموزش علوم پایه ششم - درس سیزدهم (سالم بمانیم - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه‌ی ششم - درس هفدهم (ستاره‌ی روشن - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه ششم - کاربرد درصد در محاسبات مالی
ریاضی
آموزش ریاضی پایه ششم - درصد
ریاضی
آموزش ریاضی پایه ششم - کسر، نسبت و تناسب
علوم
آموزش علوم پایه ششم - درس دوازدهم (جنگل برای کیست - بخش دوم)
علوم
آموزش علوم پایه ششم - درس دوازدهم (جنگل برای کیست؟ - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه‌ی ششم - درس شانزدهم (آداب مطالعه - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه ششم - درس شانزدهم (آداب مطالعه - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه ششم - درس پانزدهم (میوه‌ی هنر - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه ششم - درس پانزدهم (میوه‌ی هنر - بخش اول)
عیدانه 1401
پروژه‌های عیدانه‌ی دوره‌ی دوم دبستان
علوم
آموزش علوم پایه ششم - درس یازدهم (شگفتی‌های برگ - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه ششم - درس چهاردهم (راز زندگی - بخش دوم)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه ششم - خط و زاویه
علوم
آموزش علوم پایه ششم - درس یازدهم (شگفتی‌های برگ - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه ششم - درس چهاردهم (راز زندگی - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه ششم - مساحت دایره
علوم
آموزش علوم پایه ششم - درس ۱۰ (خیلی کوچک، خیلی بزرگ - بخش دوم)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه ششم - حجم و جرم
علوم
آموزش علوم پایه ششم - درس دهم (خیلی کوچک، خیلی بزرگ - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه ششم - درس سیزدهم (درس آزاد - فرهنگ بومی ۲)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه ششم - طول و سطح
علوم
آموزش علوم پایه ششم - درس نهم (سفر انرژی - بخش دوم)
فارسی
آموزش علوم پایه ششم - درس نهم (سفر انرژی - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه ششم - درس دوازدهم (دوستی/مشاوره - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه ششم - درس دوازدهم (دوستی/مشاوره - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه ششم - محورهای مختصات، تقارن و مختصات
علوم
آموزش علوم پایه ششم - درس نهم (سفر انرژی - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه ششم - درس یازدهم (شهدا خورشیدند - بخش دوم)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه ششم - دوران
علوم
آموزش علوم پایه ششم - درس هشتم (طراحی کنیم و بسازیم)
فارسی
آموزش فارسی پایه ششم - درس یازدهم (شهدا خورشیدند - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه ششم - مرکز تقارن و تقارن مرکزی
علوم
آموزش علوم پایه ششم - درس هفتم (ورزش و نیرو ۲ - بخش دوم)
علوم
آموزش علوم پایه ششم - درس هفتم (ورزش و نیرو ۲ - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه ششم - درس دهم (عطار و جلال الدین محمد - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه‌ی ششم - درس دهم (عطار و جلال‌الدین محمد - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه ششم - تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری
فارسی
آموزش فارسی پایه ششم - درس نهم (رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس - بخش دوم)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه ششم - تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی
علوم
آموزش علوم پایه ششم - درس ششم (ورزش و نیرو ۱ - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه ششم - درس نهم (رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه ششم - ضرب و تقسیم
علوم
آموزش علوم پایه ششم - درس ششم (ورزش و نیرو ۱ - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه ششم - درس هشتم (دریاقلی - بخش دوم)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه ششم - یادآوری عددهای اعشاری
علوم
آموزش علوم پایه ششم - درس پنجم (زمین پویا - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه ششم - درس هشتم (دریاقلی)
علوم
آموزش علوم پایه ششم - درس پنجم (زمین پویا - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه ششم - درس هفتم (درس آزاد - فرهنگ بومی)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه ششم - محاسبات با کسر
فارسی
آموزش فارسی پایه ششم - درس ششم (ای وطن - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه ششم - درس ششم (ای وطن - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه ششم - تقسیم کسرها
ریاضی
آموزش ریاضی پایه ششم - ضرب کسرها
علوم
آموزش علوم پایه ششم - درس چهارم (سفر به اعماق زمین - بخش دوم)
علوم
آموزش علوم پایه ششم - درس چهارم (سفر به اعماق زمین - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه ششم - درس پنجم (هفت‌خان‌رستم)
فارسی
آموزش فارسی پایه ششم - درس چهارم (داستان من و شما)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه ششم - جمع و تفریق کسرها
علوم
آموزش علوم پایه ی ششم - درس سوم (کارخانه کاغذسازی - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه ششم - درس سوم (هوشیاری)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه ششم - معرفی اعداد صحیح
علوم
آموزش علوم پایه ششم - درس سوم (کارخانه‌ی کاغذسازی - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه ششم - درس دوم (پنجره های شناخت - بخش دوم)

تمامی حقوق مادی و معنوی فیلم ها و مطالب آموزشی متعلق به مجتمع علامه طباطبایی می باشد.