فوق برنامه کاربرگ
پایه پنجم

ریاضی
آموزش ریاضی پایه پنجم - جمع‌آوری و نمایش داده‌ها
فارسی
آموزش فارسی پایه پنجم - درس شانزدهم (وقتی بوعلی کودک بود - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه پنجم - درس شانزدهم (وقتی بوعلی کودک بود - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه پنجم - گنجایش
ریاضی
آموزش ریاضی پایه پنجم - حجم
ریاضی
آموزش ریاضی پایه پنجم - مساحت لوزی و ذوزنقه
علوم
آموزش علوم پایه پنجم - درس یازدهم (بکارید و بخورید - بخش دوم)
علوم
آموزش علوم پایه پنجم - درس یازدهم (بکارید و بخورید - بخش اول)
علوم
آموزش علوم پایه پنجم - درس دهم (خاک باارزش - بخش سوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه پنجم - درس پانزدهم (کاجستان - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه پنجم - درس پانزدهم (کاجستان - بخش اول)
عیدانه 1401
پروژه‌های عیدانه‌ی دوره‌ی دوم دبستان
ریاضی
آموزش ریاضی پایه پنجم - مساحت لوزی و ذوزنقه
علوم
آموزش علوم پایه پنجم - درس دهم (خاک باارزش - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه پنجم - درس چهاردهم (شجاعت)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه پنجم - ضرب عددهای اعشاری
علوم
آموزش علوم پایه پنجم - درس دهم (خاک باارزش - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه پنجم - درس سیزدهم (روزی که باران می‌بارید - بخش دوم)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه پنجم - جمع و تفریق عددهای اعشاری
فارسی
آموزش فارسی پایه پنجم - درس سیزدهم (روزی که باران می‌بارید - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه پنجم - عددهای اعشاری
علوم
آموزش علوم پایه پنجم - درس نهم (کارها آسان می‌شود ۲ - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارس پایه پنجم - درس دوازدهم (فرهنگ بومی)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه پنجم - چندضلعی‌ها و مجموع زاویه‌های آن‌ها
علوم
آموزش علوم پایه پنجم - درس نهم (کارها آسان می‌شود (۲) - بخش اول)
علوم
آموزش علوم پایه پنجم - درس هشتم (کارها آسان می‌شود ۱ - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه پنجم - درس یازدهم (نقش خردمندان - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه پنجم - درس یازدهم (نقش خردمندان - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه پنجم - زاویه و نیمساز
علوم
آموزش علوم پایه پنجم - درس هشتم (کارها آسان می‌شود (۱) - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه پنجم- درس دهم (نام نیکو)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه پنجم - تقارن مرکزی
فارسی
آموزش فارسی پایه پنجم - درس نهم (نام‌آوران دیروز، امروز، فردا)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه پنجم - تقارن محوری
ریاضی
آموزش ریاضی پایه پنجم - درصد
علوم
آموزش علوم پایه پنجم - درس هفتم (چه خبر ۲ - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه ی پنجم - درس نهم (نام آوران دیروز، امروز، فردا - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه پنجم - درس هشتم (دفاع از میهن - بخش دوم)
علوم
آموزش علوم پایه پنجم - درس هفتم (چه خبر ۲ - بخش دوم)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه پنجم - تناسب
علوم
آموزش علوم پایه ی پنجم - درس ششم (چه خبر ۱ - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه پنجم - درس هشتم (دفاع از میهن - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه پنجم - نسبت‌های مساوی
علوم
آموزش علوم پایه پنجم - درس ششم (چه خبر ۱ - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه پنجم - درس هفتم (درس‌آزاد - فرهنگ بومی)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه پنجم - نسبت
فارسی
آموزش فارسی پایه پنجم - درس ششم (سرود ملی - بخش دوم)
علوم
آموزش علوم پایه پنجم - درس پنجم (حرکت بدن - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه پنجم - درس ششم (سرود ملی - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه پنجم - ضرب عددهای مخلوط
علوم
آموزش علوم پایه پنجم - درس پنجم (حرکت بدن - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه پنجم - درس پنجم (چنار و کدوبن - بخش دوم)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه پنجم - تقسیم کسرها
علوم
آموزش علوم پایه پنجم - درس چهارم (برگی از تاریخ زمین - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه پنجم - درس پنجم (چنار و کدوبن - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه پنجم - ضرب کسرها
ریاضی
آموزش ریاضی پایه پنجم - جمع و تفریق عددهای مخلوط
علوم
آموزش علوم پایه پنجم - درس چهارم (برگی از تاریخ زمین - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه پنجم - درس چهارم (بازرگان و پسران)
فارسی
آموزش فارسی پایه پنجم - درس سوم (رازی و ساخت بیمارستان - بخش دوم)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه پنجم - کسرهای بزرگتر از واحد
علوم
آموزش علوم پایه پنجم - درس سوم (رنگین کمان - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه پنجم - درس سوم (رازی و ساخت بیمارستان)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه پنجم - الگوها
علوم
آموزش علوم پایه پنجم - درس سوم (رنگین کمان - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه پنجم - درس دوم (فضل خدا - بخش دوم)

تمامی حقوق مادی و معنوی فیلم ها و مطالب آموزشی متعلق به مجتمع علامه طباطبایی می باشد.