فوق برنامه کاربرگ
پایه چهارم

ریاضی
آموزش ریاضی پایه چهارم - محیط و مساحت (بخش دوم)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه چهارم - محیط و مساحت (بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه چهارم - مساحت متوازی‌الاضلاع و مثلث
علوم
آموزش علوم پایه چهارم - درس سیزدهم (زیستگاه - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه چهارم - درس هفدهم (مدرسه‌ی هوشمند - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه چهارم - چهارضلعی‌ها
ریاضی
آموزش ریاضی پایه چهارم - عمود، موازی
ریاضی
آموزش ریاضی پایه چهارم - حل مسئله (حدس و آزمایش، روش‌های نمادین)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه چهارم - حل مسئله (حدس و آزمایش، روش‌های نمادین)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه چهارم - ارزش مکانی عددهای اعشاری
علوم
آموزش علوم پایه چهارم - درس دوازدهم (گوناگونی گیاهان - بخش دوم)
علوم
آموزش علوم پایه چهارم - درس یازدهم (گوناگونی گیاهان - بخش اول)
علوم
آموزش علوم پایه چهارم - درس یازدهم (گوناگونی گیاهان - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه چهارم - درس شانزدهم (پرسشگری - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه چهارم - درس شانزدهم (پرسشگری - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه چهارم - درس پانزدهم (شیر و موش - بخش دوم)
عیدانه 1401
پروژه‌های عیدانه‌ی دوره‌ی دوم دبستان
ریاضی
آموزش ریاضی پایه چهارم - جمع و تفریق اعشاری
علوم
آموزش علوم پایه چهارم - درس دهم (بدن ما ۲ - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه چهارم - درس پانزدهم (شیر و موش - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه چهارم - عدد اعشاری
علوم
آموزش علوم پایه چهارم - درس دهم (بدن ما ۲ - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه چهارم - درس چهاردهم (ادب از که آموختی)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه چهارم - عدد مخلوط
ریاضی
آموزش ریاضی پایه چهارم - حل‌مسئله ساده‌تر ، رسم شکل
علوم
آموزش علوم پایه چهارم - درس نهم (بدن‌ما (۱) - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه چهارم - درس سیزدهم (لطف حق - بخش دوم)
علوم
آموزش علوم پایه چهارم - درس نهم (بدن ما ۱ - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه چهارم - درس سیزدهم (لطف حق - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه چهارم - اندازه‌گیری طول
ریاضی
آموزش ریاضی پایه چهارم - اندازه‌گیری زمان
علوم
آموزش علوم پایه چهارم - درس هشتم (آسمان در شب - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه چهارم - درس دوازدهم (اتفاق ساده - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه چهارم - درس دوازدهم (اتفاق ساده - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه چهارم - درس یازدهم (فرمانده دل‌ها - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه چهارم - اندازه‌گیری زاویه
علوم
آموزش علوم پایه چهارم - درس هشتم (آسمان در شب - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه چهارم - درس دهم (باغچه اطفال - بخش دوم)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه چهارم - زاویه
ریاضی
آموزش ریاضی پایه چهارم - حل مسئله (الگوسازی، زیرمسئله)
علوم
آموزش علوم پایه چهارم - درس هفتم (آهنربا در زندگی - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه چهارم - درس دهم (باغچه اطفال - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه چهارم - تقسیم بر عدد دو رقمی
ریاضی
آموزش ریاضی پایه چهارم - تقسیم بر عددهای یک رقمی
علوم
آموزش علوم پایه چهارم - درس هفتم (آهنربا در زندگی - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه چهارم - درس نهم (درس آزاد)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه چهارم - تقسیم و بخش‌پذیری
علوم
آموزش علوم پایه چهارم - درس ششم (سنگ‌ها - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه چهارم - درس هشتم (فرهنگ بومی ۱)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه چهارم - محاسبه تقریبی
علوم
آموزش علوم پایه چهارم - درس ششم (سنگ‌ها - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه چهارم - درس هفتم (مهمان شهر ما - بخش دوم)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه چهارم - محاسبه‌ی حاصل‌ضرب
علوم
آموزش علوم پایه چهارم - درس پنجم (گرما و ماده - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه چهارم - درس هفتم (مهمان شهر ما)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه چهارم - ضرب دو عدد دو رقمی
ریاضی
آموزش ریاضی پایه چهارم - حل مسئله
علوم
آموزش علوم پایه چهارم - درس پنجم (گرما و ماده - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه چهارم - درس ششم (آرش کمانگیر - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه چهارم - درس ششم (آرش کمانگیر - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه چهارم - ضرب عدد در کسر
علوم
آموزش علوم پایه چهارم - درس چهارم (انرژی الکتریکی - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه چهارم - درس پنجم (رهایی از قفس - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه چهارم - تساوی کسرها
ریاضی
آموزش ریاضی پایه چهارم - جمع و تفریق کسر
علوم
آموزش علوم پایه چهارم - درس چهارم (انرژی الکتریکی - بخش دوم)
علوم
آموزش علوم پایه چهارم - درس چهارم (انرژی الکتریکی - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه چهارم - درس پنجم (رهایی از قفس - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه چهارم - ارزش علم
ریاضی
آموزش ریاضی پایه چهارم - شناخت کسر
ریاضی
آموزش ریاضی پایه چهارم - حل مسئله
علوم
آموزش علوم پایه ی چهارم - درس سوم (انرژی نیاز هرروزما - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه چهارم - درس سوم (راز نشانه ها - بخش دوم)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه چهارم - معرفی میلیون
علوم
آموزش علوم پایه چهارم - درس سوم (انرژی نیاز هرروز ما - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه چهارم - درس سوم (راز نشانه ها - بخش اول)

تمامی حقوق مادی و معنوی فیلم ها و مطالب آموزشی متعلق به مجتمع علامه طباطبایی می باشد.