فوق برنامه کاربرگ
پایه سوم

ریاضی
آموزش ریاضی پایه سوم - محاسبه‌ی ضرب
علوم
آموزش علوم پایه سوم - درس سیزدهم (هرکدام جای خود ۲ - بخش دوم)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه سوم - محاسبه‌ی ضرب
ریاضی
آموزش ریاضی پایه سوم - انتخاب نمودار
ریاضی
آموزش ریاضی پایه سوم - احتمال ، نمودار دایره‌ای
علوم
آموزش علوم پایه سوم - درس دوازدهم (هرکدام جای خود ۱ - بخش دوم)
علوم
آموزش علوم پایه سوم - درس دوازدهم (هرکدام جای خود ۱ - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس شانزدهم (اگر جنگل نباشد - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس پانزدهم (دریا - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس چهاردهم (ایران آباد - بخش دوم)
عیدانه 1401
پروژه‌های عیدانه‌ی دوره‌ی اول دبستان
ریاضی
آموزش ریاضی پایه سوم - حدس و آزمایش، جدول داده‌ها
علوم
آموزش علوم پایه سوم - درس یازدهم (بکارید و ببینید - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس چهاردهم (ایران آباد - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه سوم - جمع و تفریق در جدول ارزش مکانی
علوم
آموزش علوم پایه سوم - درس یازدهم (بکارید و ببینید - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس سیزدهم (درس آزاد)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه سوم - جمع و تفریق
علوم
آموزش علوم پایه سوم - درس دهم (نیرو همه جا ۲ - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس دوازدهم (ایران عزیز - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس داوزدهم (ایران عزیز - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه سوم - حل مسئله سادتر، مقایسه عددها
علوم
آموزش علوم پایه سوم - درس دهم (نیرو‌، همه جا (۲) - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس یازدهم (نویسنده بزرگ - بخش سوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس یازدهم (نویسنده بزرگ - بخش دوم)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه سوم - اندازه‌ی سطح، واحد اندازه‌گیری سطح
ریاضی
آموزش ریاضی پایه سوم - محیط
علوم
آموزش علوم پایه سوم - درس نهم (نیرو، همه‌جا (۱) - بخش دوم)
علوم
آموزش علوم پایه سوم - درس نهم (نیرو، همه‌جا ۱ - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس یازدهم (نویسنده‌ی بزرگ - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه سوم - حل مسئله (زیر‌مسئله) ، خط،نیم‌خط، پاره‌خط
فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس دهم (یار مهربان - بخش دوم)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه سوم - تقسیم
علوم
آموزش علوم پایه سوم - درس هشتم (جست‌وجو کنیم و بسازیم)
فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس دهم (یار مهربان - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه سوم - خاصیت‌های ضرب
ریاضی
آموزش ریاضی پایه سوم - ضرب و ضرب عددهای یک رقمی
علوم
آموزش علوم پایه سوم - درس هفتم (نور و مشاهده‌ی اجسام - بخش دوم)
علوم
آموزش علوم پایه سوم - درس هفتم (نور و مشاهده ی اجسام - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس نهم (بوی نرگس - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس نهم (بوی نرگس - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس هشتم (پیراهن بهشتی - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس هشتم (پیراهن بهشتی - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه سوم - حل مسئله (روش های نمادین)، ضرب
فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس هفتم (کار نیک - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس هفتم (کار نیک - بخش اول)
علوم
آموزش علوم پایه سوم - درس ششم (زندگی ما و آب - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس ششم (فداکاران - بخش دوم)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه سوم - مقایسه‌ی کسرها
ریاضی
آموزش ریاضی پایه سوم - تساوی کسرها
علوم
آموزش علوم پایه سوم - درس ششم (زندگی ما و آب - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس ششم (فداکاران)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه سوم - کاربرد کسر در اندازه‌گیری
علوم
آموزش علوم پایه سوم - درس پنجم (آب ماده‌ی با ارزش - بخش دوم)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه سوم - حل مسئله (رسم شکل) و کسر
علوم
آموزش علوم پایه سوم - درس پنجم (آب ماده‌ی با ارزش - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس پنجم (بلدرچین و برزگر - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس پنجم (بلدرچین و برزگر - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه سوم - ارزش پول
فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس چهارم (آواز گنجشک - بخش دوم)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه سوم - ارزش مکانی
ریاضی
آموزش ریاضی پایه سوم - عددهای چهاررقمی (بخش دوم)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه سوم - عددهای چهاررقمی (بخش اول)
علوم
آموزش علوم پایه سوم - درس چهارم (اندازه گیری مواد - بخش دوم)
علوم
آموزش علوم پایه سوم - درس چهارم (اندازه‌گیری مواد - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس چهارم (آواز گنجشک - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس سوم (آسمان آبی،طبیعت پاک - بخش دوم)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه سوم - فصل الگوها (بخش پایانی)
علوم
آموزش علوم پایه ی سوم - درس سوم (مواد اطراف ما - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس سوم (آسمان آبی،طبیعت پاک - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه سوم - الگوهای متقارن
علوم
آموزش علوم پایه سوم - درس سوم (مواد اطراف ما - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس دوم (زنگ ورزش - بخش سوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس دوم (زنگ ورزش - بخش دوم)

تمامی حقوق مادی و معنوی فیلم ها و مطالب آموزشی متعلق به مجتمع علامه طباطبایی می باشد.