فوق برنامه کاربرگ
پایه دوم

ریاضی
آموزش ریاضی پایه دوم - نمودار ستونی
علوم
آموزش علوم پایه دوم - درس سیزدهم (بعد از جشن - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه دوم - درس شانزدهم (پرواز قطره - بخش دوم)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه دوم - سرشماری
ریاضی
آموزش ریاضی پایه دوم - احتمال و کسر
ریاضی
آموزش ریاضی پایه دوم - مفهوم احتمال
علوم
آموزش علوم پایه دوم - درس دوازدهم (برای جشن آماده می‌شویم - بخش دوم)
علوم
آموزش علوم پایه دوم - درس دوازدهم (برای جشن آماده شویم - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه دوم - درس شانزدهم (پرواز قطره - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه دوم - درس پانزدهم (نوروز - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه دوم - درس چهاردهم (پرچم - بخش دوم)
عیدانه 1401
پروژه‌های عیدانه‌ی دوره‌ی اول دبستان
ریاضی
آموزش ریاضی پایه دوم - حل مسئله‌ی ساده‌تر
علوم
آموزش علوم پایه دوم - درس یازدهم (من رشد می‌کنم - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه دوم - درس چهاردهم (پرچم - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه دوم - نمایش کسرها
ریاضی
آموزش ریاضی پایه دوم - قسمتی از یک واحد
علوم
آموزش علوم پایه دوم - درس یازدهم (من رشد می‌کنم - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه دوم - درس سیزدهم (ایران زیبا - بخش دوم)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه دوم - جمع و تفریق در جدول ارزش مکانی
علوم
آموزش علوم پایه دوم - درس دهم (درون آشیانه - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه دوم - درس سیزدهم (ایران زیبا - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه دوم - حل مسئله (زیرمسئله)
علوم
آموزش علوم پایه دوم - درس ۱۰ (درون آشیانه - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه دوم - درس دوازدهم (فردوسی - بخش دوم)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه دوم - مقایسه اعداد و جمع و تفریق سه‌ رقمی
ریاضی
آموزش ریاضی پایه دوم - واحد میلی‌متر
علوم
آموزش علوم پایه دوم - درس نهم (سرگذشت دانه - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه دوم - درس دوازدهم (فردوسی - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه دوم - درس یازدهم (درس آزاد)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه دوم - حل مسئله (حدس و آزمایش) ، واحد سانتی‌متر
علوم
آموزش علوم پایه دوم - درس نهم (سرگذشت دانه - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه دوم - درس دهم (هنرمند - بخش دوم)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه دوم - اندازه گیری طول، اندازه گیری دقیق
علوم
آموزش علوم - پایه دوم - درس هشتم (بسازیم و لذت و ببریم - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه دوم - درس دهم (هنرمند - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه دوم - آمادگی برای جمع و تفریق
ریاضی
آموزش ریاضی پایه دوم - حل مسئله (حذف حالت های نامطلوب)، عددهای تقریبی سه رقمی
علوم
آموزش علوم پایه دوم - درس هفتم (اگر تمام شود - بخش دوم)
علوم
آموزش علوم پایه دوم - درس هفتم (اگر تمام شود - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه دوم - درس نهم (زیارت - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه دوم - درس نهم (زیارت - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه دوم - معرفی عددهای سه‌رقمی
فارسی
آموزش فارسی پایه دوم - درس هشتم (از همه مهربان‌تر)
علوم
آموزش علوم پایه دوم - درس ششم (پیام رمز را پیدا کن ۲ - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه دوم - درس هفتم (دوستان ما - بخش دوم)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه دوم - تقارن
علوم
آموزش علوم پایه دوم - درس ششم (پیام رمز را پیدا کن ۲ - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه دوم - درس هفتم (دوستان ما - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه دوم - حل مسئله (الگویابی) و تقارن
علوم
آموزش علوم پایه دوم - درس پنجم (پیام رمز را پیدا کن ۱ - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه دوم - درس ششم (کوشا و نوشا)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه دوم - یادآوری اشکال هندسی و روابط بین شکل‌ها
علوم
آموزش علوم پایه دوم - درس پنجم (پیام رمز را پیدا کن ۱ - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه دوم - درس پنجم (چوپان درست کار)
علوم
آموزش علوم پایه دوم - درس چهارم (زمین ما و گردش زمین ۲ - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه دوم - درس پنجم (چوپان درست کار)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه دوم - جمع و تفریق دو عدد دو رقمی
ریاضی
آموزش ریاضی پایه دوم - ساعت
ریاضی
آموزش ریاضی پایه دوم - حل مسئله (الگوسازی)
علوم
آموزش ریاضی پایه دوم - جمع و تفریق
علوم
آموزش علوم پایه دوم - درس۴ (زندگی ما و گردش زمین ۲ - بخش اول)
علوم
آموزش علوم پایه دوم - درس سوم (زندگی ما و گردش زمین ۱ - بخش پایانی)
علوم
آموزش علوم پایه دوم - درس سوم (زندگی ما و گردش زمین ۱ - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه دوم - درس چهارم (مدرسه‌ ی خرگوش ها - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه دوم - درس چهارم (مدرسه ی خرگوشها)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه دوم - جمع و تفریق ده تایی
علوم
آموزش علوم پایه دوم - درس سوم (زندگی ما و گردش زمین ۱ - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه دوم - درس سوم (خرس کوچولو - بخش دوم)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه دوم - شمارش چندتا چندتا
علوم
آموزش علوم پایه‌ی دوم - درس دوم (هوای سالم، آب سالم -بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه دوم - درس سوم (خرس کوچولو - بخش اول)

تمامی حقوق مادی و معنوی فیلم ها و مطالب آموزشی متعلق به مجتمع علامه طباطبایی می باشد.