پایه دوازدهم

فیزیک - رشته تجربی
آموزش فیزیک (رشته تجربی) - مبحث مغناطیس - آرشیو کلاس آنلاین مجتمع علامه طباطبایی
زیست شناسی
آموزش زیست - فصل پنج - آرشیو کلاس آنلاین مجتمع علامه طباطبایی
فیزیک
آموزش فیزیک - آرشیو کلاس آنلاین مجتمع علامه طباطبایی
زیست شناسی
آموزش زیست شناسی - جلسه ویژه - آرشیو کلاس آنلاین مجتمع علامه طباطبایی
حسابان
آموزش حسابان - آرشیو کلاس آنلاین مجتمع علامه طباطبایی
شیمی
آموزش شیمی - جلسه چهارم - آرشیو کلاس آنلاین مجتمع علامه طباطبایی
فیزیک
آموزش فیزیک - فیزیک اتمی و هسته ای - آرشیو کلاس آنلاین مجتمع علامه طباطبایی
زیست شناسی
آموزش زیست - جلسه سوم - آرشیو کلاس آنلاین مجتمع علامه طباطبایی
فیزیک - رشته ریاضی
فیزیک پایه (رشته ریاضی) - جلسه دوم - آرشیو کلاس آنلاین مجتمع علامه طباطبایی
حسابان 2
آموزش حسابان 2- حل تست - آرشیو کلاس آنلاین مجتمع علامه طباطبایی
شیمی
آموزش شیمی - حل تست - آرشیو کلاس آنلاین مجتمع علامه طباطبایی
زیست شناسی
آموزش درس زیست شناسی- حل تست - آرشیو کلاس آنلاین مجتمع علامه طباطبایی
زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی - جلسه اول -پایه دوازدهم - مجتمع علامه طباطبایی
فارسی
آموزش فارسی - مرور و حل تست - آرشیو کلاس آنلاین مجتمع علامه طباطبایی
حسابان
آموزش حسابان 2 - حد و پیوستگی - آرشیو کلاس آنلاین مجتمع علامه طباطبایی
شیمی
آموزش شیمی 3 - فصل سوم - انواع مواد - مجتمع علامه طباطبایی
آمار و احتمال
آموزش آمار و احتمال -آمار استنباطی -آموزش و حل تست - مجتمع علامه طباطبایی
زیست شناسی
آموزش زیست شناسی - جلسه اول حل تست فصل تولید مثل - مجتمع علامه طباطبایی
ریاضی - رشته تجربی
آموزش ریاضی- رشته تجربی - جلسه اول - پایه دوازدهم-مجتمع علامه طباطبایی
هندسه
آموزش هندسه - جلسه اول - پایه دوازدهم- مجتمع علامه طباطبایی
شیمی
آموزش شیمی - جلسه سوم - فصل دوم (سینتیک) - سال دوازدهم - مجتمع علامه طباطبایی
فیزیک - رشته تجربی
آموزش فیزیک(رشته تجربی)جلسه دوم-حل تست مغناطیس-پایه دوازدهم-علامه طباطبایی
حسابان
آموزش حسابان 2 - جلسه اول - حل تست مشتق -پایه دوازدهم-مجتمع علامه طباطبایی
شیمی
آموزش شیمی - جلسه دوم- آرشیو کلاس آنلاین مجتمع علامه طباطبایی
زیست شناسی
آموزش زیست شناسی - جلسه دوم- آرشیو کلاس آنلاین مجتمع علامه طباطبایی
فیزیک
آموزش فیزیک - جلسه دوم- آرشیو کلاس آنلاین مجتمع علامه طباطبایی
ریاضی
آموزش ریاضی -پایه دوازدهم - جلسه اول - آرشیو کلاس آنلاین مجتمع علامه طباطبایی
فیزیک
آموزش فیزیک - جلسه دوم- آرشیو کلاس آنلاین مجتمع علامه طباطبایی
ریاضیات گسسته
آموزش ریاضیات گسسته - جلسه اول - آرشیو کلاس آنلاین مجتمع علامه طباطبایی
فیزیک
آموزش فیزیک - جلسه دوم- آرشیو کلاس آنلاین مجتمع علامه طباطبایی
حسابان
آموزش حسابان - جلسه اول - پایه دوازدهم - آرشیو کلاس آنلاین مجتمع علامه طباطبایی
عربی
آموزش عربی-پایه دوازدهم - آرشیو کلاس آنلاین مجتمع علامه طباطبایی
عربی
آموزش عربی - آرشیو کلاس آنلاین مجتمع علامه طباطبایی
فارسی
آموزش فارسی-پایه دوازدهم - آرشیو کلاس آنلاین مجتمع علامه طباطبایی
زیست شناسی
آموزش زیست شناسی - آرشیو کلاس آنلاین مجتمع علامه طباطبایی
هندسه
آموزش هندسه - آرشیو کلاس آنلاین مجتمع علامه طباطبایی
شیمی
آموزش شیمی - آرشیو کلاس آنلاین مجتمع علامه طباطبایی
ریاضی - رشته تجربی
آموزش ریاضی (رشته تجربی ) - کاربرد مشتق - آرشیو کلاس آنلاین
دین و زندگی
آموزش دین و زندگی پایه دوازدهم - درس هشتم و نهم
فیزیک - رشته ریاضی
آموزش فیزیک رشته ریاضی- مبحث امواج- آرشیو کلاس آنلاین
فیزیک - رشته تجربی
آموزش فیزیک رشته تجربی- مبحث امواج- آرشیو کلاس آنلاین
حسابان 2
آموزش حسابان 2 - کاربرد مشتق - آرشیو کلاس آنلاین

تمامی حقوق مادی و معنوی فیلم ها و مطالب آموزشی متعلق به مجتمع علامه طباطبایی می باشد.